Mount Choral

Back To Normal ?

After so many months of uncertainty, it was with a sense of relief that we welcomed the relaxation of COVID restrictions by the Welsh Government. At last, we can consider getting together to rehearse. However, given that many of our choristers will be longing to go on holiday, even if this is only a “ staycation”, we have decided not to start until the 22nd September. The precise arrangements have not yet been decided, as we are such a large choir and we have to consider the safety of our choristers. So, in order to maintain some social distancing and clean air circulation, we may have to rehearse parts separately over the months leading into Winter.

We very much hope that there will be no further lockdowns, but, given the potential for COVID variants and the unknowns in respect of continuing protection from the vaccines, we have reached the difficult decision to, once again, postpone our Annual Concert. Instead, we will have an alternative arrangement for a Christmas Concert in December.

The performance of Handel’s Messiah has now been re-arranged for May the 14th 2022, at the usual venue at St Margaret’s Church in Mountain Ash.

This will be exactly 2 years since our original performance date! We could never have imagined such a thing would have been necessary. However, we are very much looking forward to getting back to “normal” and singing together with old friends. We hope you will be able to join us at future performances.

Nôl i`r Drefn?

Wedi misoedd lawer o ansicrwydd, da oedd cael croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i ysgafnhau`r cyfyngiadau fu arnom yn sgîl y pandemig. O`r diwedd gallem ystyried ail-gyfarfod ar gyfer ymarfer. Fodd bynnag, gan fod nifer o`n haelodau am achub y cyfle i gael gwyliau, penderfynwyd yn erbyn ail-gychwyn ein hymarferion cyn 22ain Medi. Nid yw`r trefniadau terfynnol eto i law – gan ein bod yn gôr mor niferus a`r paratoadau diogelwch, o`r herwydd, yn fwy cymhleth. Er mwyn cadw pellter cymdeithasol a sicrhau awyru effeithiol, efallai bydd gofyn i adrannau`r côr ymarfer arwahân yn ystod misoedd y Gaeaf.

Mawr obeithiwn na fydd yna gyfnodau clo eraill; ond gydag amrywiaethau`r COFID yn dal yn fygythiad ac ansicrwydd parthed parhâd effeithiolrwydd y frechlyn, bu rhaid, unwaith ragor, a chyda chalon drom, ohirio ein Cyngerdd Blynyddol. Yn ei lle gobeithir cynnal Cyngerdd Nadolig amgen fis Rhagfyr.

Ail-drefnwyd ein perfformiad o ‘Feseia’ Handel, am resymau tebyg, ar gyfer 14eg Mai, 2022, yn y man arferol, sef Eglwys Sant Farged, Aberpennar.

Dyma union 2 flynedd ers i ni drefnu`r perfformiad yn wreiddiol! O`r braidd y gallem fod wedi dychmygu gorfod gwneud y fath beth. Fodd bynnag, edrychwn ymlaen at adferiad y drefn arferol a chael cyd-ganu unwaith eto gydag hen ffrindiau. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn ein perfformiadau yn y dyfodol.

No Comments

Post a Comment

X